ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിനു ഐ നായർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുവിലേമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് വിനു ഐ നായർ
വിലാസം ഭവ്യ ഭവനം, നടുവിലേമുറി, ചാത്താകുളം-690520
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526227005
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ ഹരിതകർമ്മ സേന