ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നമ്പൂരേത്ത് തുളസീധരൻ പിള്ളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടയ്ക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് നമ്പൂരേത്ത് തുളസീധരൻ പിള്ള
വിലാസം രാജേന്ദ്രവിലാസം, ഇടയ്ക്കാട്, ഇടയ്ക്കാട്-691552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447591762
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയർ സെക്കണ്ടറി
തൊഴില്‍ കൃഷി