ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രിയ സത്യൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രിയ സത്യൻ
വിലാസം സച്ചുഭവനം, പള്ളിമുറി, അമ്പലത്തുംഭാഗം-690520
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8943247374
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി