ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാജേഷ് ആർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാത്താകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് രാജേഷ് ആർ
വിലാസം പുത്തൻ പുരയിൽ, ചാത്താകുളം, ചാത്താകുളം-690520
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8943789517
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ മലനട ദേവസ്വം സ്റ്റാഫ്