ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശാന്ത കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണ്ണാറോഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ശാന്ത കെ
വിലാസം പ്രശാന്ത് ഭവനം, മണ്ണാറോഡ്, ഇടയ്ക്കാട്-691552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606425682
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളി