തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : ബിനുമംഗലത്ത്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : നസീറബീവിബി.എസ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
നസീറബീവി ബി.എസ് ചെയര്‍മാന്‍
2
ശാന്ത കെ മെമ്പര്‍
3
അൻസി നസീർ മെമ്പര്‍
4
പ്രിയ സത്യൻ മെമ്പര്‍
5
വിനു ഐ നായർ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
നമ്പൂരേത്ത് തുളസീധരൻ പിള്ള ചെയര്‍മാന്‍
2
സ്മിത ആർ മെമ്പര്‍
3
ജി. മോഹനൻപിള്ള മെമ്പര്‍
4
പി.കെ രവി മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
പ്രസന്ന ചെയര്‍മാന്‍
2
രാജേഷ് ആർ മെമ്പര്‍
3
പ്രദീപ് പി.എസ് മെമ്പര്‍
4
നസിയത്ത് ഷിഹാബ് മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
രാജേഷ് വരവിള ചെയര്‍മാന്‍
2
അരുൺ ഉത്തമൻ മെമ്പര്‍
3
ശ്രീത സുനിൽ മെമ്പര്‍
4
നിഖിൽ മനോഹർ മെമ്പര്‍