ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രസന്നവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കമ്പലടി
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രസന്ന
വിലാസം നെടിയവിള പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ, അമ്പലത്തുംഭാഗം, അമ്പലത്തുംഭാഗം-690520
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7593020887
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹമോചിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ ഗൃഹനാഥ