ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അരുൺ ഉത്തമൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മലനട
മെമ്പറുടെ പേര് അരുൺ ഉത്തമൻ
വിലാസം അരുൺ നിവാസ്, ഇടയ്ക്കാട്, ഇടയ്ക്കാട്-691552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526905706
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ പരലൽ കോളേജ് അദ്ധ്യാപകൻ