തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 അന്തമണ്‍ രാജേഷ് കുമാര്‍ എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 കലയപുരം കാഞ്ഞിമുകളില്‍ മനോജ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
3 താമരക്കുടി ദീപ ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
4 ആക്കവിള മാര്‍ഗരറ്റ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
5 മൈലം അംബിക ടീച്ചര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
6 മൈലം തെക്കേകര സന്തോഷ് കുമാര്‍ എസ് മെമ്പര്‍ കെ.സി (ബി) ജനറല്‍
7 ഇട്ടിയപറമ്പ് ഓമന രവീന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 പുലമണ്‍ സുനി പി ബിനു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
9 മുട്ടമ്പലം കെ മണി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
10 പള്ളിക്കല്‍ ഈസ്റ്റ്‌ ഗിരിജാ മുരളീധരന്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
11 പള്ളിക്കല്‍ ബിന്ദു ജി നാഥ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 പള്ളിക്കല്‍ പടിഞ്ഞാറ് മിനി ബി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
13 കോട്ടാത്തല ഗോപകുമാര്‍ ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
14 കോട്ടാത്തല പടിഞ്ഞാറ് എസ് ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
15 മൂഴിക്കോട് രാജേഷ് മാധവന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
16 പെരുംകുളം ജി സുരേഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
17 പള്ളിക്കല്‍ വടക്ക് സി പ്രസന്നകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 ഇഞ്ചക്കാട് തെക്ക് ബി രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
19 ഇഞ്ചക്കാട് ശ്രീകല എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
20 ഇഞ്ചക്കാട് കിഴക്ക് ആതിര ശശാങ്കന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത