ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി രാധാകൃഷ്ണ പിള്ളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇഞ്ചക്കാട് തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ബി രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള
വിലാസം കരിംകുഴിയില്‍ വീട്, ഇഞ്ചക്കാട്, മൈലം-691560
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995718590
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ കൃഷി