ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മാര്‍ഗരറ്റ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആക്കവിള
മെമ്പറുടെ പേര് മാര്‍ഗരറ്റ്
വിലാസം ജിനു ഭവന്‍, താമരക്കുടി, താമരക്കുടി-691560
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746580701
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം