തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കോവില്‍ത്തോട്ടം ആന്‍സി ജോർജ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 ചെറുശ്ശേരിഭാഗം വിജിമോള്‍.എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 തോട്ടിനുവടക്ക് പി ശശിധരന്‍പിള്ള മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 പഴഞ്ഞീക്കാവ് പി.ആർ.ജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 മടപ്പള്ളി ജി.ആർ.ഗീത മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 വട്ടത്തറ വിജയലക്ഷമി(ലതികാരാജന്‍) മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 മുകുന്ദപുരം ഇ.റഷീദ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 കൊട്ടുകാട് അബ്ദുള്‍ലത്തീഫ്(കുറ്റിയില്‍ലത്തീഫ്) മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 പട്ടത്താനം അഡ്വ.സുരേഷ് കുമാർ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 മേനാമ്പള്ളി സോഫിദ.എസ് മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
11 ഭരണിക്കാവ് വസന്തകുമാർ.സി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 താന്നിമൂട് വിനോദ്.ഒ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
13 പയ്യലക്കാവ് സി.കെ.ടെസ്സ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 കോട്ടയ്ക്കകം ഐ.ജയലക്ഷമി മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
15 പുതുക്കാട് ഉഷാകുമാരി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 ചവറ കെ.സുരേഷ് ബാബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
17 പാലക്കടവ് സരോജിനി എ മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി എസ്‌ സി വനിത
18 കൃഷ്ണന്‍നട റാഹീലാബീവി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
19 കൊറ്റംകുളങ്ങര എസ്.തുളസീധരന്‍ പിള്ള പ്രസിഡന്റ് ആര്‍.എസ്.പി ജനറല്‍
20 കുളങ്ങരഭാഗം അശ്വനി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
21 പുത്തന്‍കോവില്‍ കെ.ബാബു മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി ജനറല്‍
22 തട്ടാശ്ശേരി പ്രദീപ്.കെ മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി ജനറല്‍
23 കരിത്തുറ മഡോണ ജൊസ്ഫിന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത