ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അശ്വനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുളങ്ങരഭാഗം
മെമ്പറുടെ പേര് അശ്വനി
വിലാസം തുമ്പി ഭവന്‍, കുളങ്ങരഭാഗം, ചവറ-691583
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129801932
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍