ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.സുരേഷ് ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചവറ
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.സുരേഷ് ബാബു
വിലാസം നല്ലവീട്ടില്‍, ചവറ, ചവറ ബി.പി.ഒ-691585
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495709911
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൃഷി