ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സി.കെ.ടെസ്സ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പയ്യലക്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് സി.കെ.ടെസ്സ്
വിലാസം പുത്തന്‍വീട്, ചവറ, പുതുക്കാട്-691585
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9778351544
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍