ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റാഹീലാബീവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൃഷ്ണന്‍നട
മെമ്പറുടെ പേര് റാഹീലാബീവി
വിലാസം തയ്യില്‍ കിഴക്കതില്‍, ചവറ, ചവറ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7306874402
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍