തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : എസ്.തുളസീധരന്‍ പിള്ള
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : ഉഷാകുമാരി
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഉഷാകുമാരി ചെയര്‍മാന്‍
2
അഡ്വ.സുരേഷ് കുമാർ മെമ്പര്‍
3
ഐ.ജയലക്ഷമി മെമ്പര്‍
4
റാഹീലാബീവി മെമ്പര്‍
5
അശ്വനി മെമ്പര്‍
6
പ്രദീപ്.കെ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഇ.റഷീദ് ചെയര്‍മാന്‍
2
പി.ആർ.ജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍
3
സോഫിദ.എസ് മെമ്പര്‍
4
വസന്തകുമാർ.സി മെമ്പര്‍
5
കെ.സുരേഷ് ബാബു മെമ്പര്‍
6
മഡോണ ജൊസ്ഫിന്‍ മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ആന്‍സി ജോർജ് ചെയര്‍മാന്‍
2
വിജിമോള്‍.എസ് മെമ്പര്‍
3
പി ശശിധരന്‍പിള്ള മെമ്പര്‍
4
ജി.ആർ.ഗീത മെമ്പര്‍
5
സരോജിനി എ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
വിജയലക്ഷമി(ലതികാരാജന്‍) ചെയര്‍മാന്‍
2
അബ്ദുള്‍ലത്തീഫ്(കുറ്റിയില്‍ലത്തീഫ്) മെമ്പര്‍
3
വിനോദ്.ഒ മെമ്പര്‍
4
സി.കെ.ടെസ്സ് മെമ്പര്‍
5
കെ.ബാബു മെമ്പര്‍