ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അബ്ദുള്‍ലത്തീഫ്(കുറ്റിയില്‍ലത്തീഫ്)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊട്ടുകാട്
മെമ്പറുടെ പേര് അബ്ദുള്‍ലത്തീഫ്(കുറ്റിയില്‍ലത്തീഫ്)
വിലാസം ഫൈസല്‍മന്‍സില്‍(കുറ്റിയില്‍), കൊട്ടുകാട്, മുകുന്ദപുരം-691585
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9387300620
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍