തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മൈലോട്ടുുകോണം സുഹൈലാ നൌഷാദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 ചോരനാട് രമ്യ ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
3 അരീപ്ലാച്ചി ആനി ബാബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
4 വടമണ്‍ ദീപ്തി എന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
5 കുരുവിക്കോണം ആനന്ദി വി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
6 ആര്‍ച്ചല്‍ എസ് സജീവ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
7 നെടിയറ അനുജ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 പാറവിള എന്‍ ചന്ദ്ര ബാബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 അഗസ്ത്യക്കോട് ശ്രീജ എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
10 കോളേജ് വാര്‍ഡ് ബിന്ദു തിലകന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
11 ഠൌണ്‍ വാര്‍ഡ് ജാസ്മി മഞ്ചൂര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 വട്ടമണ്‍ അഖില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
13 ചൂരക്കുളം എസ് ബൈജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 തഴമേല്‍ ബിനു ജി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
15 മാര്‍ക്കറ്റ് വാര്‍ഡ് നൌഷാദ് എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 പനയഞ്ചേരി ഉമാദേവി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
17 വെണ്‍മണിയോട് ജി മോഹനന്‍പിള്ള മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
18 പോങ്ങുംമുകള്‍ ലേഖ പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
19 ഏറം ഠൌണ്‍ വാര്‍ഡ് ഏറം സന്തോഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍