ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് സജീവ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആര്‍ച്ചല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് സജീവ്
വിലാസം മണി ഭവന്‍, ആര്‍ച്ചല്‍, നെടിയറ-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447635781
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ നൈറ്റ് വാച്ച്മാന്‍, അഞ്ചല്‍ എസ്.സി.ബി