തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 അരൂക്കുറ്റി 13
2 ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം 17
3 പാണാവള്ളി 18
4 പെരുമ്പളം 13
5 തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 15
6 കടക്കരപ്പള്ളി 14
7 വയലാര്‍ 16
8 പട്ടണക്കാട് 19
9 തുറവൂര്‍ 18
10 കുത്തിയതോട് 16
11 കോടംതുരുത്ത് 15
12 എഴുപുന്ന 16
13 അരൂര്‍ 22
14 മാരാരിക്കുളം വടക്ക് 18
15 കഞ്ഞിക്കുഴി 18
16 തണ്ണീര്‍മുക്കം 23
17 മുഹമ്മ 16
18 ചേര്‍ത്തല തെക്ക് 22
19 ആര്യാട് 18
20 മണ്ണഞ്ചരി 23
21 മാരാരിക്കുളം തെക്ക് 23
22 പുറക്കാട് 18
23 അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് 15
24 പുന്നപ്ര തെക്ക് 17
25 അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് 18
26 പുന്നപ്ര വടക്ക് 17
27 തലവടി 15
28 എടത്വാ 15
29 തകഴി 14
30 നെടുമുടി 15
31 ചമ്പക്കുളം 13
32 കൈനകരി 15
33 മുട്ടാര്‍ 13
34 വെളിയനാട് 13
35 നീലംപേരൂര്‍ 13
36 കാവാലം 13
37 പുളിങ്കുന്ന് 16
38 രാമങ്കരി 13
39 മുളക്കുഴ 18
40 വെണ്മണി 15
41 ചെറിയനാട് 15
42 ആല 13
43 പുലിയൂര്‍ 13
44 ബുധനൂര്‍ 14
45 മാന്നാര്‍ 18
46 പാണ്ടനാട് 13
47 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ 13
48 ചിങ്ങോലി 13
49 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി 13
50 തൃക്കുന്നപ്പുഴ 17
51 കുമാരപുരം 15
52 കരുവാറ്റ 15
53 പള്ളിപ്പാട് 13
54 ചെറുതന 13
55 വീയപുരം 13
56 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര 19
57 ചെട്ടികുളങ്ങര 21
58 ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ 18
59 തഴക്കര 21
60 നൂറനാട് 17
61 വള്ളികുന്നം 18
62 ഭരണിക്കാവ് 21
63 മാവേലിക്കര താമരക്കുളം 17
64 ചുനക്കര 15
65 പാലമേല്‍ 19
66 പത്തിയൂര്‍ 19
67 കണ്ടല്ലൂര്‍ 15
68 ചേപ്പാട് 14
69 മുതുകുളം 15
70 ആറാട്ടുപുഴ 18
71 കൃഷ്ണപുരം 17
72 ദേവികുളങ്ങര 15
Total 1169