തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കാട്ടില്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് വി പ്രസന്ന മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 എസ്.എന്‍.വി.എല്‍.പി.എസ് സുധീര്‍ കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 താമല്ലാക്കല്‍ ലതാ ശരവണ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 കാഞ്ഞിരത്ത് കവിതാ രാജേഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 കുമാരപുരം യു പ്രദീപ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 എന്‍ എച്ച് ഷാജഹാന്‍ ജെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 അനന്തപുരം പാലസ് രാജേഷ് ബാബു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
8 ലൈബ്രറി ശശികുമാര്‍ ജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 എരിക്കാവ് വിജിത ബിജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 സൊസൈറ്റി ഓമന എന്‍ .കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഗ്ലമി വാലടി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 പൊത്തപ്പളളി സുമി സുരേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 ഇ.എ.എല്‍.പി.എസ് സൂസി .ഒ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 പഴയചിറ പ്രീയദര്‍ശിനി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 പി.എച്ച് സെന്‍റര്‍ പി. സോണി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍