ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി. സോണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പി.എച്ച് സെന്‍റര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് പി. സോണി
വിലാസം റാണി ഭവനം, താമല്ലാക്കല്‍ തെക്ക്, താമല്ലാക്കല്‍-690548
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9249342956
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍