ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലതാ ശരവണവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താമല്ലാക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ലതാ ശരവണ
വിലാസം ശരവണ, താമല്ലാക്കല്‍, താമല്ലാക്കല്‍-690548
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9387374760
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ ഇല്ല