ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുധീര്‍ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എസ്.എന്‍.വി.എല്‍.പി.എസ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുധീര്‍ കെ
വിലാസം സാധുപുരം, താമല്ലാക്കല്‍, താമല്ലാക്കല്‍-690548
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447896051
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍