ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൂസി .ഒവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇ.എ.എല്‍.പി.എസ്
മെമ്പറുടെ പേര് സൂസി .ഒ
വിലാസം ആനാരിപ്പറമ്പ്, എരിക്കാവ്, എരിക്കാവ്-690516
ഫോൺ 8078443692
മൊബൈല്‍ 9744369296
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍