ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിജിത ബിജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എരിക്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് വിജിത ബിജു
വിലാസം വേലിയില്‍, എരിക്കാവ്, കാര്‍ത്തികപ്പളളി-690516
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 949553460
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല