തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - കാവാലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 സെന്‍റ്.ത്രേസ്യാസ് എല്‍.പിസ്.എസ് വാർഡ് എല്‍സമ്മ ജോസഫ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 ലിസ്യൂ വാർഡ് കുഞ്ചറിയ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 പാേലാടം വാർഡ് ജോഷിമോന്‍ ജോസഫ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 പള്ളിയറക്കാവ് വാർഡ് ലത മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
5 പറയനടി വാർഡ് ബിന്ദു സലി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
6 കരിയൂർമംഗലം വാർഡ് സത്യദാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 അംബേദ്കർ വാർഡ് ശാലിനി വിനോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 കാവാലം വാർഡ് അജിത പി എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 കൊച്ചുകാവാലം വാർഡ് റിനി ചന്ദ്രന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ജെ.കെ.സി വനിത
10 വടക്കൻ വെളിയനാട് വാർഡ് രമ്യാമോള്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
11 തട്ടാശ്ശേരി വാർഡ് ശ്യാംകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
12 സി .എം .എസ് .വാർഡ് റ്റിനു കുര്യന്‍ മെമ്പര്‍ ജെ.കെ.സി ജനറല്‍
13 മംഗലം വാർഡ് സന്ധ്യാമോള്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത