തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പള്ളിക്കല്‍ നടുവിലെമുറി വി ചെല്ലമ്മ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
2 പള്ളിക്കല്‍ വടക്ക് അമ്പിളി എൽ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 പള്ളിക്കല്‍ തെക്ക് കെ.എസ് ജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 ഭരണിക്കാവ് പടിഞ്ഞാറ് ലളിത ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 ഭരണിക്കാവ് വടക്ക് അംബിക മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
6 ഭരണിക്കാവ് കിഴക്ക് സുമ ആർ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 ഭരണിക്കാവ് തെക്ക് മാത്യു ഫിലിപ്പ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 വെട്ടിക്കോട് അമൽരാജ് ആർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 കറ്റാനം കിഴക്ക് സുരേഷ് പി മാത്യു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 കറ്റാനം രശ്മി മനു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 കറ്റാനം തെക്ക് കെ ദീപ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 ഇലിപ്പക്കുളം വടക്ക് സൽമാൻ പൊന്നേറ്റിൽ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
13 ഇലിപ്പക്കുളം തെക്ക് എം റഹിയാനത്ത് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 ഇലിപ്പക്കുളം പടിഞ്ഞാറ് ഷൈലജ ഹാരിസ് മെമ്പര്‍ എന്‍.സി.പി വനിത
15 കട്ടച്ചിറ തെക്ക് എസ് അജോയ് കുമാർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 മങ്കുഴി തെക്ക് ഷൈജു കെ. ആർ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
17 മങ്കുഴി സെന്‍ട്രല്‍ നിഷ സതൃൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 മങ്കുഴി വടക്ക് കെ ശശിധരൻ നായർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 കട്ടച്ചിറ ശാലിനി എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
20 കോയിക്കല്‍ എ തമ്പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
21 മഞ്ഞാടിത്തറ സദാശിവൻ പിളള മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍