ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.എസ് ജയപ്രകാശ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിക്കല്‍ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.എസ് ജയപ്രകാശ്
വിലാസം കൃഷ്ണ കോട്ടേജ്, പളളിക്കൽ നടുവിലേമുറി, പളളിക്കൽ-690503
ഫോൺ 04792332931
മൊബൈല്‍ 9447472036
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, ജെ.ഡി.സി
തൊഴില്‍ സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം സെക്രട്ടറി