ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രശ്മി മനുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കറ്റാനം
മെമ്പറുടെ പേര് രശ്മി മനു
വിലാസം ഇടയിലെവീട്, കറ്റാനം, പളളിക്കൽ-690503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744081798
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ
തൊഴില്‍ ഐ.ടി കമ്പനിയിൽ എച്ച്.ആർ