ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സദാശിവൻ പിളളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മഞ്ഞാടിത്തറ
മെമ്പറുടെ പേര് സദാശിവൻ പിളള
വിലാസം ശിവ വിലാസം, തെക്കേ മങ്കുഴി, പുളളിക്കണക്ക്-690537
ഫോൺ 0479-2331241
മൊബൈല്‍ 9747658195
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ സാമൂഹൃപ്രവർത്തകൻ