ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമൽരാജ് ആർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെട്ടിക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് അമൽരാജ് ആർ
വിലാസം ജ്യോതിസ്, വെട്ടിക്കോട്, വെട്ടിക്കോട്-690503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8714189779
വയസ്സ് 24
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.ടി.ഐ
തൊഴില്‍ സാമൂഹൃപ്രവർത്തകൻ