ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അംബികവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഭരണിക്കാവ് വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് അംബിക
വിലാസം ആറ് വട്ടപ്പണപടീറ്റതിൽ, ഭരണിക്കാവ് വടക്ക്, ഭരണിക്കാവ്-690503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048598468
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം ക്ലാസ്, പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ ആശ വർക്കർ