ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുമ ആർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഭരണിക്കാവ് കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സുമ ആർ
വിലാസം മാമ്മൻതറ പടീറ്റതിൽ, ഭരണിക്കാവ് തെക്ക്, പളളിക്കൽ-690503
ഫോൺ 04792331376
മൊബൈല്‍ 9745193149
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ ആധാരമെഴുത്ത്