തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വണ്ടാനം തീരദേശം ബുഷ്റ മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ വനിത
2 റ്റി.ഡി.എം.സി വാര്‍ഡ് റ്റി. ജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ എസ്‌ സി
3 കുറവന്‍തോട് കിഴക്ക് സീന എ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 വണ്ടാനം കിഴക്ക് കുഞ്ഞുമോള്‍ സജീവ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 വണ്ടാനം തെക്ക് വി ധ്യാനസുതന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാര്‍ഡ് റസിയ ബീവി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
7 നീര്‍ക്കുന്നം കിഴക്ക് എസ് ഹാരിസ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 കഞ്ഞിപ്പാടം വടക്ക് പി എം ദീപ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 കഞ്ഞിപ്പാടം തെക്ക് പ്രജിത്ത് കാരിക്കല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 വളഞ്ഞവഴി കിഴക്ക് യു എം കബീര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 കാക്കാഴം എച്ച് എസ് വാര്‍ഡ് ലേഖമോള്‍ സനില്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
12 കമ്പിവളപ്പ് വാര്‍ഡ് അലിയാര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍ മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ ജനറല്‍
13 കാക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ് വാര്‍ഡ് ആശ സുരാജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 ബീച്ച് വാര്‍ഡ് അനിത സതീഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 വളഞ്ഞവഴി പടിഞ്ഞാറ് സുമിത ഷിജിമോന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
16 നീര്‍ക്കുന്നം പടിഞ്ഞാറ് ഷിനോയ് മോന്‍ എന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
17 എം സി എച്ച് വാര്‍ഡ് സുനിത പ്രദീപ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 ശിശുവിഹാര്‍ എച്ച് നിസാര്‍ മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ ജനറല്‍