ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

യു എം കബീര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വളഞ്ഞവഴി കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് യു എം കബീര്‍
വിലാസം സഹര്‍ വില്ല, നീര്‍ക്കുന്നം, വണ്ടാനം-688005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9288077066
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താംതരം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തനം