ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സീന എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറവന്‍തോട് കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സീന എ
വിലാസം ഷാനി മന്‍സില്‍, കുറവന്‍തോട്, വണ്ടാനം-688005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497673633
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എം. എ, ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക