ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആശ സുരാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാക്കാഴം പടിഞ്ഞാറ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ആശ സുരാജ്
വിലാസം തെക്കുംമുറി, വണ്ടാനം, വണ്ടാനം-688005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656240224
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താംതരം
തൊഴില്‍ -