ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലേഖമോള്‍ സനില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാക്കാഴം എച്ച് എസ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ലേഖമോള്‍ സനില്‍
വിലാസം പത്തില്‍‍ചിറ, കാക്കാഴം, കാക്കാഴം-688005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8891840629
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താംതരം
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം