ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കുഞ്ഞുമോള്‍ സജീവ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വണ്ടാനം കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് കുഞ്ഞുമോള്‍ സജീവ്
വിലാസം സൌപര്‍ണ്ണിക, വണ്ടാനം, റ്റി ഡി എം സി പി.ഒ-688005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496274894
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം