തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഇരമല്ലിക്കര നിഷ റ്റി നായര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
2 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ശ്രീവിദ്യ സുരേഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
3 നന്നാട് രാജ് കുമാര്‍ കെ ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
4 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഈസ്റ്റ് പുഷ്പ കുമാരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് വാര്‍ഡ് സജു ഇടക്കല്ലില്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 പ്രാവിന്‍കൂട് പി.വി സജന്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
7 മഴുക്കീര്‍ മനു തെക്കേടത്ത് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
8 മഴുക്കീര്‍മേല്‍ ബിന്ദു കുരുവിള മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
9 കല്ലിശ്ശേരി ബീന ബിജു മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
10 ഉമയാറ്റുകരമേല്‍ സജീവ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 ഉമയാറ്റുകര സതീഷ് കെ.ഒ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 കോലടത്തുശ്ശേരി ഗീത സുരേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 വനവാതുക്കര ശ്രീകല മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത