ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സജു ഇടക്കല്ലില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സജു ഇടക്കല്ലില്‍
വിലാസം ശ്രീനിലയം വീട്, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍-689109
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447127346
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍