ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മനു തെക്കേടത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മഴുക്കീര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മനു തെക്കേടത്ത്
വിലാസം തെക്കേടത്ത് പുത്തന്‍ വീട്, മഴുക്കീര്‍ മേല്‍, കല്ലിശ്ശേരി-689124
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847195939
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്