തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വടക്കന്‍ കോയിക്കല്‍ ദീപ പുഷ്പന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 കൊപ്പാറേത്ത് എച്ച്.എസ് തയ്യിൽ പ്രസന്നകുമാരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 പുതിയവിള വടക്ക് രാധികാ മുരളി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 മാങ്കുളം കെ ആർ രാജേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 പുതിയവിള കോലത്തേത്ത് പത്മിനി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 പുതിയവിള സൌത്ത് അമ്പിളി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 പുല്ലുകുളങ്ങര വടക്ക് എം അഭിലാഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 പുല്ലുകുളങ്ങര സുരേഷ് രാമനാമഠം മാധവന്‍ നായര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 പൈപ്പ് ജംഗ്ഷന്‍ ഷീജാ മോഹൻ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 മാടമ്പില്‍ സുജി സി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 കലാ വാര്‍ഡ് കോലത്ത് ബാബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 കളരിക്കല്‍ റജികുമാര്‍ വി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
13 ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ സുനി വിജിത്ത് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
14 വരമ്പത്ത് വീണ അജയകുമാർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 അമ്പലത്തുംനട ബീനാ സുരേന്ദ്രൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത