ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ് രാമനാമഠം മാധവന്‍ നായര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്ലുകുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ് രാമനാമഠം മാധവന്‍ നായര്‍
വിലാസം രാമനാമഠം, കണ്ടല്ലൂര്‍ തെക്ക്, കണ്ടല്ലൂര്‍-690535
ഫോൺ 04792430628
മൊബൈല്‍ 9747192239
വയസ്സ് 120
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍