ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാധികാ മുരളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതിയവിള വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് രാധികാ മുരളി
വിലാസം , , -690531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 956257400
വയസ്സ് 120
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍