ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനി വിജിത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സുനി വിജിത്ത്
വിലാസം വാഴക്കണ്ടത്തില്‍, കണ്ടല്ലൂര്‍ വടക്ക്, പട്ടോളിമാര്‍ക്കറ്റ് പി.ഒ-690531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946414173
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍