ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തയ്യിൽ പ്രസന്നകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊപ്പാറേത്ത് എച്ച്.എസ്
മെമ്പറുടെ പേര് തയ്യിൽ പ്രസന്നകുമാരി
വിലാസം തയ്യില്‍, പുതിയവിള, പട്ടോളിമാര്‍ക്കറ്റ് പി.ഒ-690531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495496419
വയസ്സ് 120
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍