ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീജാ മോഹൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൈപ്പ് ജംഗ്ഷന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീജാ മോഹൻ
വിലാസം കമലാലയം, കണ്ടല്ലൂര്‍ തെക്ക്, കണ്ടല്ലൂര്‍‍-690535
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744902883
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍